1. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຕາມຂອບເຂດສິດ ຂອງຕົນ;        
  2. ເຊັນໜັງສືສະເໜີ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂໜດນໍາສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດ ຂອງກອງ;
  3. ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ ​ກ່ຽວກັບການຮ່າງ ແລະ ປັບ​ປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ, ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນຳ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ;

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້​ວ່າ “ກຄມຊ” ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່ຄະນະ​ນຳ ​ກະ​ຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

  1. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ;
  2. ຫັນເອົາແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດ ຖະບານ, ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງ ເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄື ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບ ຜິດຊອບ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ;