Blue Flower

 ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກ ຂໍ້ມູ-ຂ່າວສານ

 1. ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ປະສານງານ​ກັບບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ;
 4. ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ ກອງ​ເລຂາຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນການ ​ຕິດ​ຕາມ​, ພະຍາກອນ​, ແຈ້ງ​ເຕືອນ ແລະ ສັງລວມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບນໍ້າ​ຖ້ວມ ແລະ ໄພ​ແຫ້ງແລ້ງ​ໃນ​ອ່າງ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງ ລວມທັງສະ​ພາບການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ຢູ່​ໃນ​ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອໃຫ້ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ພະຍາກອນ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ;
 5. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ສ້າງ​ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະ ບົບຖານຂໍ້ມູນ, ຕົວແບບຈຳລອງ, ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນກະທົບການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການວັດແທກປະ ລິມານການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ້ຳ, ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍຂອງ​​ຕະກອນ, ການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານນີວັດແທກນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ ນໍ້າຂອງ, ການຄຸ້ມຄອງບັນ​ດາຊອຟແວ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ;
 6. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາເຄື່ອງມືການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຕົວແບບຈໍາລອງອຸທົກກະສາດ, ບັນ ດາ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປະຈຳ;
 7. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ກອບສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່​ເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ 5 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຮ່ວມມືຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ລວມທັງເອກະ ສານຂອງບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍ ງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວຽກປະຈໍາປີ ຂອງກອງ ແລະ ກຊສ;
 9. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ ໃຫ້ຄະນະກອງ ແລະ ຄະນະນຳກະ ຊວງ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 10. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 11. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກອງ.

ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້​ວ່າ "ກຄມຊ" ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​, ມີຖານະເທົ່າກົມ ແລະ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່ຄະນະ​ນຳ ​ກະ​ຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.