Blue Flower

 1. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຂັ້ນເທິງ ວາງອອກ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະ ບານ, ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄື ຂອບການຮ່ວມ ມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນ ເປັນຈິງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ​ການຈັດ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມສະ​ໄໝ​ສາມັນ, ວິສາມັນ ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄື ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າ ລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ. ພ້ອມ​ທັງສະຫຼຸບ, ລາຍ​ງານ ​ແລະ ໂຄສະນາ​​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ຂອງ​ບັນດາ​ກອງ​ປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ;
 4. ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳ ມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​, ພະນັກງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ​ແລະ ລາຍ​ງານຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະສານງານ ໃນການດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາອ່າງ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງມື​ຕົວ​ແບບ​ຈຳລອງ, ສະໜອງ ແລະ ເຊື່ອມສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາ ແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ໂດຍປະສານ​ສົມທົບກັບຂະ​ແໜງ​ການ​​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ;
 6. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້​ອງ ​ໃນ​ການສ້າງ, ພັດທະນາ​ຄູ່​ມື ​ແລະ ດຳ​ເນີນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກໍ່​ຄື ການສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ ກ່ຽວ​ກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບ ຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃນຕໍ່ພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກອງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 8. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງ ຂອງກອງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕ່າງໆ ຂອງລັດ;
 9. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດ ທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 10. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບ ສະໜູນດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມື ສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ເຫັນ ດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກອງ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 12. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ.