Blue Flower

ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້​ວ່າ "ກຄມຊ" ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ​, ມີຖານະເທົ່າກົມ ແລະ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່ຄະນະ​ນຳ ​ກະ​ຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ແລະ ຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.