1. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາ ແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຕາມຂອບເຂດສິດ ຂອງຕົນ;        
 2. ເຊັນໜັງສືສະເໜີ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນ, ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂໜດນໍາສົ່ງ, ບົດລາຍງານ, ບົດບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດ ຂອງກອງ;
 3. ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ ​ກ່ຽວກັບການຮ່າງ ແລະ ປັບ​ປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ, ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນຳ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ;
 4. ພົວພັນ​ວຽກ​ງານ​ໂດຍ​ກົງກັບ ກອງ​ເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ບັນດາ​ປະ​ເທດ ສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ​​, ​ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນອື່ນໆ;
 5. ເຈລະຈາ, ​ເຊັນ​ສັນຍາ, ​ເຊັນ​ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ, ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ​ ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງວຽກ​ງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມ ຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ​ຂອງ ຂັ້ນເທິງ;
 6. ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນເທິງ ຮຽກ​ໂຮມ​ປະຊຸມ ອັນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ເຫດ​ທີ່​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ກະທົບຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ ເປັນອັນ ຕະລາຍຕໍ່​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍ ການປະສານສົມທົບ  ກັບຂະແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
 7. ສະເໜີ ຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານ ພາຍໃຕ້ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມ ຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ;
 8. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ສຳນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານຕາມລະບຽບການ;
 9. ສະເໜີ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ ຫຼື ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານຕົວຈິງ;
 10. ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 11. ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກອງ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ, ສຳມະ ນາ, ຝຶກອົົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 12. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ.