English (United Kingdom)Lao
ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລັດສະໝີ ບານມະນີວົງ   
ມື້ພຸດທີ່ 10 ກໍລິກົດ 2013 ເວລາ 15: 58

ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຄ້ານໍເພັດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ລັດສະໝີ ບານມະນີວົງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ວັນນະພອນ ເພັດປະເສີດ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ແສນດາວອນ ສີບຸນເຮືອງ

ວິຊາການ

 

ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກ ຂໍ້ມູ-ຂ່າວສານ

1.    ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ  ຂອງ ກຊສ, ຄມຊ ແລະ ກອງເລຂາ ຄມຊ ໃຫ້ເປັນແຜນວຽກລະອຽດ ແລະ ເປັນໂຄງການສະເພາະຂອງພະແນກຕົນ  ພ້ອມທັງ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
2.    ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳ 5 ປີ, ປະຈຳປີ, ຫົກເດືອນ, ງວດ ແລະ ເດືອນ ຂອງ ພະແນກຕົນ ແລ້ວ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
3.    ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ການຮ່ວມມືອາຊຽນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມ ກະກຽມເນື້ອໃນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ສະຫຼຸບ, ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານຜົນ ຂອງ ໃຫ້ຄະນະ ກອງເລຂາ ຄມຊ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
4.    ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄມສ, ຄມຊ, ກຄມຊ ຂອງບັນດາ ປະເທດພາຄີ ເພື່ອ ຄົ້ນຄ້ວາບັນດາຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ;
5.    ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995, ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;
6.    ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ທີ່ພົວພັນກັບ ການພັດທະນາ ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ແບບຍືນຍົງ ລວມທັງວຽກງານສື່ມວນຊົນ;
7.    ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາເຄື່ອງຄອມພີວເຕີ, ລະບົບອີນເຕີເນັດ, ອີນທຣາເນັດ ແລະ ເວັບໄຊ ຂອງ ກຄມຊ;
8.    ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ກັບ ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳ, ແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ຄູ່ມື ແລະ ໂຄງການ ກໍຄື ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ;
9.    ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງ ປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ ຄມສ ແລະ ຄມຊ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຂອງ ຕົນ;
10.    ພົວພັນ ຮ່ວມມື ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ສາກົນ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອຍາດແຍ່ງ ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການເງິນ ແລະ ວິຊາການ;
11.    ສະຫຼຸບສັງລວມ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳເດືອນ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນ ເດືອນຕໍ່ໄປຂອງພະແນກ;
12.    ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກຄມຊ.

ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ຄື:
1.    ຂະແໜງ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ
2.    ຂະແໜງ ໄອທີ
3.    ຂະແໜງ ຂ່າວສານ   

LAST_UPDATED2