Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ສັງລວມ, ກຄມຊ   
Monday, 08 January 2018 15:58

ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຄ້ານໍເພັດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ຈັນທະວີໄຊ ອິນສີຊຽງໃໝ່

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ດວງມະນີ ຫຼວງມະນີ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສົມພອນ ຄໍາພັນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ຫົງຄໍາ ວົງໄຊ

ວິຊາການ

ທ່ານ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ອາທິສອນ ສິລິທໍາ

ວິຊາການ

ທ່ານ ວັນນະພອນ ເພັດປະເສີດ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ແສນດາວອນ ສີບຸນເຮືອງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ສຸດາວີ ນັນທະວົງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ເທບພະຈັນ ຊາວບຸດດາວົງ

ວິຊາການ

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກຕິດຕາມປະເມີນຜົນ:

  1. ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ປະສານງານ​ກັບບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ  ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ;
  4. ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ ກອງ​ເລຂາຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນການ​ຕິດ​ຕາມ​, ພະຍາກອນ​, ແຈ້ງ​ເຕືອນ ກ່ຽວກັບສະພາບນໍ້າ​ຖ້ວມ ແລະ ໄພ​ແຫ້ງແລ້ງ​ໃນ​ອ່າງ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງ ລວມທັງ ການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມື ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ,​ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ​ແລະ ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ຢູ່​ໃນ​ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ;
  5. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ສ້າງ​ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ຕົວແບບຈຳລອງ, ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນກະທົບ ການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການວັດ ແທກປະລິມານການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ້ຳ, ​ການ​ເຄື່ອນ​ທີ່ຂອງ​​ຕະກອນ, ການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານນີວັດແທກນໍ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ການຄຸ້ມຄອງບັນ​ດາຊອຟແວ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ;
  6. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາເຄື່ອງມືການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຕົວແບບຈໍາລອງອຸທົກກະສາດ, ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປະຈຳ;
  7. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການ    ພາຍໃຕ້ກອບສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995;
  8. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດ  ຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
  9. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
  10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກອງ.
Last Updated on Wednesday, 10 January 2018 15:46