Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ສັງລວມ
ພະແນກ ສັງລວມ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ສັງລວມ, ກຄມຊ   
Monday, 08 January 2018 08:46

ທ່ານ ວຽງໄຊ ສໍພະຈັນ
ຫົວໜ້າ ພະແນກ


ທ່ານ ນ. ບົວໄຂ ນວນແສງສີ
ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ

ທ່ານ ຈັນນາລີ ຈັນດາລາສານ
ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ
ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ

ທ່ານ ນ. ລັກດາວອນ ວະລາງກູນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ຈັນສະໝອນ ແສງດາລາ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ສຸກສະໝອນ ລັດສາຈັນ
ວິຊາການທ່ານ ນ. ສອນພາວັນ ຫຼ່ຽມພະຈັນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສົມມິດ ພົມມາວິເສດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສິດທັດຖະ ວັນພາວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ແຊມໂກ້ ສ.ອິນໄຊ
ວິຊາການ

 

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກສັງລວມ:

 

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງ ວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມ  ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາ​ອ່າງແມ່​ນໍ້າຂອງ;
 4. ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະແລະປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບ​ແຜນຍຸດທະສາດ, ​ແຜນດຳເນີນງານ, ໂຄງການ ​ແລະ ຄູ່ມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ;
 5. ຄົ້ນຄ້ວາແລະນໍາສະເໜີ ປະທານຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພິຈາລະນາອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຮຽກກັບຄືນ;
 6. ຂຶ້ນ​ບັນຊີ, ຕິດຕາມ, ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ທີ່ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​ ​ແລະ ກອງ​ເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ, ລາຍງານ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຊາບ ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;
 7. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄ້ວາແລະນຳສະເໜີພະນັກງານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ;
 8. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995;
 9. ຄຸ້ມຄອງບັນດາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ລະບົບອິນເຕິເນັດ,​ ອິນທຣາເນັດແລະ ການ​ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງກອງ ລວມທັງວຽກ​ງານ​ຂ່າວສານ​ຕ່າງໆ;
 10. ຮັບຜິດຊອບວຽກຂາເຂົ້າ-ຂາອອກເປັນຕົ້ນແມ່ນຄຸ້ມຄອງ, ສຳເນົາເອກະສານແລະ ຮັກສາຄວາມລັບ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ບັນດາພະແນກ ອ້ອມຂ້າງກອງ​ ກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບຂອງຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະ ກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​;
 11. ຄຸ້ມຄອງວຽກບໍລິຫານ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ວຽກງານພິທີການ, ອະນາໄມ, ວຽກງານປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ;
 12. ຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະສ້າງລະບຽບພາຍໃນຂອງກອງແລ້ວລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 13. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບສັງລວມແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນວຽກປະຈໍາປີ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 14. ສ້າງ, ຕິດຕາມ​ແລະສະຫຼຸຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ,ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການແລະ ຕາມວັນເວລາທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
 15. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກອງຕົນ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກອງ ຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 16. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດ ຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 17. ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານພະແນກຂອງກອງ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
 18. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າກອງ.

 

Normal 0 false false false EN-US JA TH

1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງ ວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມ ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

3. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາ​ອ່າງແມ່​ນໍ້າຂອງ;

4. ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບ​ແຜນຍຸດທະສາດ, ​ແຜນດຳເນີນງານ, ໂຄງການ ​ແລະ ຄູ່ມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ;

5. ຄົ້ນຄ້ວາແລະ ນໍາສະເໜີ ປະທານຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ພິຈາລະນາອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານ ໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຮຽກກັບຄືນ;

6. ຂຶ້ນ​ບັນຊີ, ຕິດຕາມ, ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຊ່ຽວຊານ ທີ່ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​ ​ແລະ ກອງ​ເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ, ລາຍງານ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຊາບ ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ;

7. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄ້ວາແລະ ນຳສະເໜີພະນັກງານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ;

8. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995;

9. ຄຸ້ມຄອງບັນດາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ, ລະບົບອິນເຕິເນັດ,​ ອິນທຣາເນັດ ແລະ ການ​ພັດທະນາເວັບໄຊ ຂອງກອງ ລວມທັງວຽກ​ງານ​ຂ່າວສານ​ຕ່າງໆ;

10. ຮັບຜິດຊອບວຽກຂາເຂົ້າ-ຂາອອກເປັນຕົ້ນແມ່ນຄຸ້ມຄອງ, ສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ບັນດາພະແນກອ້ອມຂ້າງກອງ​ ກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາ ອອກ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບຂອງຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະ ກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​;

11. ຄຸ້ມຄອງວຽກບໍລິຫານ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ວຽກງານພິທີການ, ອະນາໄມ, ວຽກງານປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ;

12. ຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະ ສ້າງລະບຽບພາຍໃນຂອງກອງ ແລ້ວລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;

13. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະ​ແໜງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບສັງລວມແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນວຽກປະຈໍາປີ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;

14. ສ້າງ, ຕິດຕາມ​ແລະ ສະຫຼຸຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການແລະ ຕາມວັນເວລາທີ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

15. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກອງຕົນ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກອງ ຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;

16. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດ ຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;

17. ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານພະແນກຂອງກອງ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ເຫັນດີຂອງຂັ້ນເທິງ;

18. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າກອງ.

Last Updated on Wednesday, 10 January 2018 16:04