Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ການຝຶກອົບຮົບ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຂໍ້ມູນ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ
ການຝຶກອົບຮົບ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຂໍ້ມູນ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Wednesday, 27 November 2013 11:02

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດ ການຝຶກອົບຮົບ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຂໍ້ມູນ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ຊີ້ນຳການຝຶກອົບຮົມ ຂອງ ທ່ານ ອາລຸນ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ.
ເຊິ່ງນັກສຳມະນາກອນ ທີ່ມາຖ່າຍທອດບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ດຣ ຈັນໂຕລາ ຄິສ (Dr. Chantola Kit)ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ທົງໝົດ 25 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ທ່ານ (ກົມຊົນລະປະທານ 1 ທ່ານ, ກົມປ່າໄມ້ 1 ທ່ານ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແຫ່ງຊາດ 1 ທ່ານ); ຈາກ ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ພາຍໃນ ກຊສ ພາກສ່ວນລະ 1 ທ່ານ ແລະ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄມຊ 4 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຂໍ້ມູນ ຄມສ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບຂໍ້ມູນ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ.