Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ເຜິຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກຊສ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາອ່າງ
ກອງປະຊຸມ ເຜິຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກຊສ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາອ່າງ PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Tuesday, 04 March 2014 13:29

ທ່ານ ຄຳດີ ພິມມະສອນ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ (ປະທານ ກອງປະຊຸມ)


 

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜິຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ ພັດທະນາອ່າງ ແລະ ການສ້າງຍຸດທະສາດ ພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການ ການຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານ ຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ກຸມພາ 2014, ທີ່ ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 55 ທ່ານ ເຊິ່ງມາຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມວ່ນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.

 

ພິທີມອບ ບັນດາ ເອກະສານ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ຂອງ ແຜນງານ ແຜນພັດທະນາອ່າງ

ໃຫ້ບັນດາ ແຂວງ ພາກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໂດຍ ທ່ານ ອາລຸນ ໄຊຍະວົງ, ຮອງຫົວ ກອງເລຂາ ຄມຊ

Last Updated on Tuesday, 04 March 2014 13:30