Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ຄັ້ງທີ 39 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-15 ມີນາ 2014, ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ຄັ້ງທີ 39 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 14-15 ມີນາ 2014, ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ PDF Print E-mail
Written by ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
Wednesday, 19 March 2014 13:51

 

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຄັ້ງທີ 39 (Thirty-ninth Meeting of the MRC Joint Committee) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 14 ມີນາ 2014, ທີ່ ໂຮງແຮມ ຈຳປາສັກແກຣນ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ປະທານ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການ ຮ່ວມ ຄມສ ໃນຄັ້ງນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ, ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມ ປະທານ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ສົກປີ 2013/2014.

 

ຈຸດປະສົງຄັ້ງຫຼັກ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນດາວຽກງານ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ: 1) ວຽກງານ ການເງິນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງ  ຄມສ ປີ 2013; 2) ສະພາບພະນັກງານ ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ການຄັດເລືອກເອົາ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄມສ; 3) ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ແລະ ສະພາມົນຕີ ຄມສ; 4) ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ການຮ່ວມມືກັບ ບັນດາປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ; 5) ການທົບທວນ ວິທີການ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ຄມສ; 6) ການກະຈາຍໜ້າວຽກຫຼັກ ຂອງ ຄມສ ໃຫ້ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ຄມສ ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບ; 7) ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ການກະກຽມ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ຄມສ ຄັ້ງທີ 2; 8) ການຄັດເລືອກ ສະຖານທີ່ ຈັດບັນດາກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນລະດັບພາກພື້ນ, ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ງົບປະມານ ແລະ ແຜນວຽກ ຂອງ ແຜນງົບປະມານ ປີ 2014 ເພື່ອນຳສະເໜີ ກອງປະຊຸມ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລະ ລົງນາມເຊັນຮັບເອົາ ລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍພາລະບົດບາດ  ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ.

ເພື່ອຮັບຊາບ ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ 1) ສະພາບການ ອຸທົກກະສາດ ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຕອນລຸ່ມ; 2) ຄວາມຄືບໜ້າ ການຮ່ວມມື ກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກພື້ນ; 3) ຄວາມຄືບໜ້າ ການທົບທວນຄືນເຄິ່ງສະໄໝ ຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດາແຜນງານ ຄມສ; 4) ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ຄມສ ແລະ ລາຍງານ ໜ້າທີ່ຫຼັກ ຂອງ ຄມສ; 5) ຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ອ່າງແມ່ນໍ້າ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ; ແລະ 6) ຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ແລະ ວຽກງານ ຂອງ ເວທີຮ່ວມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ. ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ ຮັບຮອງເອົາແຜນດຳເນີນງານ ພາກພື້ນ ສຳລັບ ການກະຈາຍໜ້າວຽກຫຼັກ ຂອງ ຄມສ ໃຫ້ບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກ ຄມສ ເປັນເຈົ້າການ ຮັບຜິດຊອບ.

ພາຍຫຼັງ ບັນດາໜ້າວຽກຫຼັກ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນເອກະພາບແລ້ວ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຈະໄດ້ນຳເອົາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 14:19