Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
Tuesday, 12 August 2014 14:06

 

 

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີ ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ ໂຄງການທົດລອງ ຮູບແບບສາທິດ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໃນອະນາຄົດ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ນໍ້າຖ້ວມ ຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2014, ທີ່ ໂຮງແຮມ ວັນຊະນະ ຣີເວີຊາຍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມຊ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມາຈາກຂະແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ກົມຊົນລະປະທານ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້; ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ;

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກຊສ; ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກຊສ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ກຊສ; ຜູ້ປະສານງານ ແຜນງານ CCAI; ຜູ້ປະສານງານ ແຜນງານ MIWRM; ຜູ້ປະສານງານ ແຜນງານ ການປະມົງ FP; ຜູ້ປະສານງານ ແຜນງານ BDP ແລະ ຕາງໜ້າພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກອງເລຂາ ຄມຊ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 18 ຄົນ.

 

ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ: (1) ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມ ແລະ ປຶກສາຫາລື ສຳລັບ ກົນໄກ ແລະ ຂອບເຂດ ຂອງການສຶກສາ; (2) ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນວຽກ ຂອງ  ແຜນງານ ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໄພນໍ້າຖ້ວມ 2014-2015 ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ.

Last Updated on Tuesday, 12 August 2014 14:20