Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຄະນະວິຊາການ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ຂອງສະພາມົນຕີ ຄມສ
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຄະນະວິຊາການ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ ຂອງສະພາມົນຕີ ຄມສ PDF Print E-mail
Written by ແສນດາວອນ ສີບຸນເຮືອງ   
Wednesday, 02 March 2016 14:11

 

ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໄຂຂື້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາ 8:30 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນລັບ ເພັດທານີ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່, ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,  ແລະ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ (1) ປຶກສາຫາລື ໃສຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນທາງການ ຕໍ່ກັບຮ່າງບົດລາຍງານຊົ່ວຄາວ ຂອງ ການສຶກສາ ຂອງສະພາມົນຕີ ຄມສ ແລະ (2). ປຶກສາຫາລື ໃສ່ຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນທາງການ ຕໍ່ກັບແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມົນຕີ ໃນໄລຍະ 2

ຫຼັງຈາກ ການກ່າວເປີດ ຂອງ ທ່ານ  ປະທານ ກອງປະຊຸມ, ທີມງານ ກອງເລຂາ ຄມຊ ໄດ້ຂື້ນສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຊົ່ວຄາວ ຂອງການສຶກສາ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກຫຼັກເຊັ່ນ: 1). ພາກຄໍເຫັນທົ່ວໄປ; 2)ພາກຄໍາເຫັນສະເພາະຕໍ່ກັບດ້ານວິຊາການໃສ່ ຂົງເຂດການສຶກສາຫຼັກ ແລະ 3). ພາກຄໍາເຫັນສະເພາະຕໍ່ກັບດ້ານວິຊາການ ໃສຂົງເຂດການປະເມີນ ແລະ ຮ່າງບົດປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ໃນໄລຍະທີ 2. ພາຍຫຼັງການສະເໜີບົດສໍາເລັດແລ້ວ ກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດກ້ວາງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີຄໍາເຫັນປະກອບໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຕໍ່ເນື້ອໃນ ແລະ ຄໍາເຫັນທີ່ຈະຕອບ ກອງເລຂາ ຄມສ ຕາມລໍາດັບ.

ຜ່ານການປຶກສາຫລື ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ການສຶກສາ ຕໍ່ກັບ ການຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ລວມທັງ ການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ດຳເນີນໄປເຖິງໄລຍະສຸດທ້າຍ ຂອງໄລຍະທີ 1 ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ຮ່ວມກັບ ກອງເລຂາ ຄມສ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກັບກຳແລະສະໜອງຂໍ້ມູນ, ການພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນລວມໄປເຖິງຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະ ກັນຜົນຂອງການສຶກສາ ທີ່ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ.

ສຳລັບ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະທີ່ 2, ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ຮ່າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ ໂດຍ ຈະນຳໄປຜ່ານ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ຄັ້ງທີ່ 43 ທີ່ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນ ກາງເດືອນ ມີນາ ປີ 2016. ຕໍ່ກັບ ຈຸດດັ່ງກ່າວ, ກອງເລຂາ ຄມຊ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ກຳນົດໂຄງສ້າງຂອງທີມງານໃໝ່ ທີ່ມີລັກສະນະກະທັດຮັດ ເຊິ່ງໄປຕາມທິດຫັນປ່ຽນ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍຢ່າງຈຳຕ້ອງໄດ້ມີການປັບແກ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນເລື່ອງຂອງ ງົບປະມານ ລວມໄປເຖິງ ບັນດາຂອບເຂດການສຶກສາ ທີ່ຈຳຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະທີ່ 2 ຂອງ ການສຶກສາ ດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມງົບປະມານ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ຂອບເຂດການສຶກສາທີ່ວາງໄວ້.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ອັນຈົບງາມ ເຊິ່ງສະແດງອອກຜ່ານບັນດາຄຳເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍສະເໜີຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງ ກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນລັບ ເພັດທານີ ກໍ່ຍັງໄດ້ຕີລາສູງ ຕໍ່ກັບ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ກໍ່ຄື ຄຳເຫັນທີ່ຈະໄດ້ສັງລວມເພື່ອປະກອບໃສ່ ບັນດາບົດຄຳເຫັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານຊົ່ວຄາວ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ໃນໄລຍະທີ່ 2. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານປະທານ ກໍ່ໄດ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປະກອບສ່ວນບັນດາຄຳເຫັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ກອງປະຊຸມປິດລົງດ້ວຍໝາກຜົນອັນຈົບງາມ.

Last Updated on Friday, 04 March 2016 10:54