Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ໂຄງການຕົວແບບ ຢູ່ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ
ການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ໂຄງການຕົວແບບ ຢູ່ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກຄມຊ   
Tuesday, 31 May 2016 16:04ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 23-24 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄມຊ ຮ່ວມກັບທີມງານ GIZ (ຜູ້ໃຫ້ທຶນ) ໂດຍຜ່ານ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ໂຄງການ ຕົວແບບ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ຂອງ ແຜນງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ທີ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ (ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2014 ໂດຍປະກອບມີ 2 ໄລຍະຄື: 1/ ໄລຍະປະເມີນການສຶກກສາ; 2/ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສຳລັບ ໄລຍະທີ 1 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ສົມທົບ ກັບ ຄະນະວິຊາການແຫ່ງຊາດ ໂດຍ ປະກອບມີ ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ດຳເນີນການສ້າງຕົວແບບຈຳລອງໃນອ່າງແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ເພື່ອປະເມີນສະພາບຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບສ້າງແຜນທີ່ນໍ້າຖ້ວມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນສະພາບຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ສອງບ້ານ ຄື: ບ້ານດົງສະຫງໍາ ແລະ ບ້ານ ຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຕອນລຸ່ມ ຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ສຳລັບໄລຍະທີ 2 ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແມ່ນໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເພື່ອປັບຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນເວລາ ທີ່ເກີດ ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ.

ສຳລັບການລົງໄປຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການຕົວແບບ ໃນຄັ້ງນີ້ ທາງທີມງານ ກໍໄດ້ມີການສຳພາດ ປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ເບິ່ງ ບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງສຳເລັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທາງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສົມທົບ ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ກໍ່ໄດ້ມອບບັນດາອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງກັ່ນຕອງນໍ້າສະອາດ ຈຳນວນ 14 ຊຸດ, ເຮືອ ພ້ອມເຄື່ອງຈັກ 13 ລໍາ, ເສື້ອຊູຊີບ 325 ໂຕ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ ພ້ອມອຸປະກອນເຄື່ອງສຽງ 2 ຊຸດ ເພື່ອຮັບ ໃຊ້ໃນເວລາເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ.


ສະຫຼຸບແລ້ວ ໂຄງການຕົວແບບ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ເມືອງໜອງບົກນີ້ ເປັນໂຄງການທີ່ດີ ແລະ ສາມາດນໍາໄປປະຍຸກໃຊ້ ໃນພື້ນ ທີ່ອື່ນໆ ທີ່ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ ເປັນ ໄປຕາມທິດສາມສ້າງຂອງພັກ-ລັດ ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເວລາທີ່ປະສົບ ກັບໄພ ນໍ້າຖ້ວມ.

Last Updated on Monday, 11 July 2016 14:26