Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ ສປປ ຈີນ
ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທີ່ ສປປ ຈີນ PDF Print E-mail
Written by ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ   
Monday, 03 October 2016 16:46

 

 

 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-26 ກັນຍາ 2016ກະຊວງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ສປ ຈີນ ໄດ້ເຊີນ ກຸ່ມຄະນະຊ່ຽວຊານຈາກ ບັນດາ ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ປະກອບມີ:ສປປ ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ພ້ອມທັງ ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງນໍ້າສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດສະເໜີ ການຄົ້ນ ຄວ້າຮ່ວມ ລວມທັງທັດສະນະສຶກສາ ທີ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ຢູ່ຕາມລຳແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ 03 ເຂື່ອນເຊັ່ນ: Nuozhadu, Xiaowan ແລະ Jinghong. ນອກຈາກນີ້, ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງຂອງການລີ່ເລີ່ມ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ຮ່ວມລະຫວ່າງ 03 ຝ່າຍ.

 

 

ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມເພື່ອສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ສະພາບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ອັນເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດງານຂອງເຂື່ອນໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທີງ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຮ່ວມກັນປະເມີນບົດບາດ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ຕໍ່ກັບ ເຫດການໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນພື້ນທີ່ຕອນລຸ່ມໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ເພື່ອຊອກຫາການຮ່ວມມື ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ່ວມກັນ ຂອງ ບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນຕອນເທີງ ແລະ ຕອນລຸ່ມ. ການທັດສະນະ ສຶກສາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອແລກປ່ຽນທັດສະນະທາງດ້ານວິຊາການ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ບົດສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ.

Last Updated on Monday, 10 October 2016 09:15