Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ
ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມລະດັບພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ PDF Print E-mail
Written by ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ, ວິຊາການ ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ   
Monday, 06 March 2017 12:57

 

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22 ແລະ 23 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຜ່ານ ຢູ່ທີ່ ທີ່ ໂຮງແຮມ ຫຼວງພະບາງວິວ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ,ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ລະດັບ ພາກພື້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ໃຫ້ທັດສະນະ ຕໍ່ກັບ ສອງໜ້າວຽກທີ່ ສຳຄັນ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ກໍ່ຄື ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງ ການພັດທະນາ ເຂື່ອນຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ການສຶກສາ ສະພາມົນຕີ ຄມສ; ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກແບງ. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ, ນັກຂ່າວ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ຜູ່ພັດທະນາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກແບງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 180 ທ່ານ.

ອີງຕາມຄຳຂວັນຂອງກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນ-ຮັບຟັງ-ປະຕິບັດ, ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດໂອກາດ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຕໍ່ກັບ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນຄາດຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຂອງສອງໜ້າກິດຈະກຳຫຼັກ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດກວ້າງ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ມີການແລກປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຳເຫັນທີ່ລັກສະນະສ້າງສັນ. ຕໍ່ກັບການສຶກສາ ສະພາມົນຕີ ຄມສ, ບັນດາຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮ່ວມກັນທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບການອອກແບບວິທີການໃນການປະເມີນ, ບັນດາ ເຄື່ອງມື ແລະ ຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເປັນເວທີໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ ກ່ຽວກັບ ແຜນການທີ່ຈະດຳເນີນງານຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ ເຊິ່ງ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ ຫຼາກຫຼາຍກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບບັນດາເອກະສານໂຄງການ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະພິຈາລະນາໃນຂະບວນການ ປຶກສາຫາລື ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອລີກຫຼ້ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ບັນເທົາຜົນກະທົບທາງລົບ ໂດຍສະເພາະ ຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ.ໃນຊ່ວງໄລຍະ 06 ເດືອນ ຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ, ຈະໄດ້ມີ 02 ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ໂດຍເທື່ອນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ຈະຈັດຂຶ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ນອກຈາກ ສອງ ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຍັງຈະມີຫຼາຍກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ທັງລະດັບ ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານລ່າສຸດ ລວມທັງ ແລກປ່ຽນທັດສະນະຕ່າງໆ ແລະ ປຶກສາຫາລືການດຳເນີນງານໃນຕໍ່ໜ້າ; ທັດສະນະ ແລະ ບັນດາຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະຖືກສັງລວມ ແລະ ນໍາເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປຶກສາຫາລື ຂອງຜູ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນຊ່ວງການປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ; ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄຳແນະນໍາ ຈາກບົດລາຍງານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານລະດັບພາກພື້ນສົມທົບ ກັບ ບົດລາຍງານ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານລະດັບປະເທດຈະໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຕໍ່ 4 ປະເທດ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນຊ່ວງ ການຕໍ່ລອງ ຕໍ່ກັບບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ; ຄຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມແລ້ວ, ການລົງຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຂອບເຂດໂຄງການຕົວຈິງ ກໍຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017 ເພື່ອໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຮັບຮູ້ ລວມທັງ ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ສະພາບພື້ນທີ່ ໂຄງການຕົວຈິງ.ການສຶກສາສະພາມົນຕີ ຄມສ ເຊິ່ງແມ່ນການສຶກສາຮອບດ້ານ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເບີ່ງເລື່ອງໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ ແຕ່ຍັງເບີ່ງຜົນກະທົບໃນດ້ານອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ລວມທັງ ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການຜັນນໍ້າ, ການເດີນເຮືອ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຊາຍ ເປັນຕົ້ນ; ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນໃນການໃຫ້ຄຳແນະນໍາແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ຂອງ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

 

ໃນພິທີເປີດ ໄດ້ມີບາງຕອນ ທ່ານສົມມາດ ພົລເສນາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ ການສຶກສາ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ຈະໃຫ້ ການປະເມີນທີ່ມີລັກສະນະຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມດຸນ, ໂດຍພິຈາະລະນາ ການພັດທະນາໃນອາດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ ລວມທັງ ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຜົນການສຶກສາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນໍາແກ່ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ເພື່ອ ບັນລຸ ການພັດທະນາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເປັນທຳ ສຳລັບ ບັນດາປະເທດທີ່ນອນລຽບຕາມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ; ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ບົດຮຽນທີ່ດີ ຈາກ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ດອນສະໂຮງ, ພວກເຮົາຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການໃຫ້ຄຳແນະນໍາທີ່ດີຂອງ ຜູ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະນໍາໄປສູ່ບົດສະຫຼຸບຂອງໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງໄດ້ເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ, ນັກຂ່າວ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ລົງຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນ ໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງ ສະພາບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ;ຕໍ່ກັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ, ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2017, ບັນດາ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກເອກະຊົນ, ນັກຂ່າວ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງ ຜູ່ພັດທະນາໂຄງການ ກໍ່ໄດ້ ນໍາສະ ເໜີສະພາບການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ລວມທັງ ຜົນການປັບປຸງການອອກແບບໂຄງການ ຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ. ຕໍ່ກັບຈຸດດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ ບັນດາຜູ່ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງເຖິງຄວາມປອດໃສ ຂອງສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບ ການພັດທະນາ ເຂື່ອນຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ.


Last Updated on Wednesday, 08 March 2017 12:35