Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ສັງລວມ, ກຄມຊ   
Monday, 08 January 2018 11:08

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້ວ່າ “ກຄມຊ” ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ.

Last Updated on Tuesday, 09 January 2018 14:20