English (United Kingdom)Lao
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພະແນກ ສັງລວມ, ກຄມຊ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 19 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 15: 08

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້ວ່າ "ກຄມຊ" ແມ່ນ ກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ ແລະ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ.

LAST_UPDATED2