Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ໜ້າທີ່
ໜ້າທີ່ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ສັງລວມ, ກຄມຊ   
Monday, 08 January 2018 14:43
 1. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະ ບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄື ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ;
 3. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ​ການຈັດ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມສະ​ໄໝ​ສາມັນ, ວິສາມັນ ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄື ຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ. ພ້ອມ​ທັງສະຫຼຸບ, ລາຍ​ງານ ​ແລະ ໂຄສະນາ​​ເຜີຍ​ແຜ່​ຜົນ​ຂອງ​ບັນດາ​ກອງ​ປະຊຸມ​ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ;
 4. ຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ​, ພະນັກງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ   ແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມ ​ແລະ ລາຍ​ງານຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະສານງານ ໃນການດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກສາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາອ່າງ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້ເຄື່ອງມື​ຕົວ​ແບບ​ຈຳລອງ, ສະໜອງ ແລະ ເຊື່ອມສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ໂດຍປະສານ​ສົມທົບກັບຂະ​ແໜງ​ການ​​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ;
 6. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້​ອງ ​ໃນ​ການສ້າງ, ພັດທະນາ​ຄູ່​ມື ​ແລະ ດຳ​ເນີນການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກໍ່​ຄື ການສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ ກ່ຽວ​ກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ, ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໃນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກອງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 8. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກອງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕ່າງໆ ຂອງລັດ;
 9. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 10. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບ  ສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ເຫັນ ດີຂອງຂັ້ນເທິງ;
 11. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກອງ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກອງ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 12. ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດ.
Last Updated on Monday, 08 January 2018 11:22