English (United Kingdom)Lao
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ


ພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ PDF ພິມ ອີເມລ
Monitoring and Evaluation Division
ຂຽນໂດຍ Soukkaseum CHANTHAPANYA   
ມື້ຈັນທີ່ 25 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 15: 58

ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຄ້ານໍເພັດ
ຫົວໜ້າພະແນກ


ທ່ານ ຈັນທະວີໄຊ ອິນສີຊຽງໃໝ່
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ  ປອ ນ. ດວງມະນີ ຫຼວງມະນີ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ສົມພອນ ຄຳພັນ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ນ. ຫົງຄຳ ວົງໄຊ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສັກດາ ພິໄຊຍະວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ອາທິສອນ ສິລິທຳ
ວິຊາການ

ທ່ານ ວັນນະພອນ ເພັດປະເສີດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ແສນດາວອນ ສີບຸນເຮືອງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ສຸດາວີ ນັນທະວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ເທບພະຈັນ ຊາວບຸດດາວົງ
ວິຊາການ

ທ່ານ ພັນມະນີ ສະຫວັດດີ
ວິຊາການ

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

  1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ ພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ປະສານງານ ​ກັບບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ  ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ;
  4. ປະສານງານ​ກັບ ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມ​, ພະຍາກອນ, ແຈ້ງເຕືອນ ກ່ຽວກັບສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງ ການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມື ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ພາບການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ,​ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ​ແລະ ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ຢູ່​ໃນ​ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ;
  5. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ຕົວແບບຈຳລອງ, ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນກະທົບ ການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການວັດ ແທກປະລິມານການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ້ຳ, ​ການເຄື່ອນທີ່ຂອງ​ຕະກອນ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ສະຖານນີວັດແທກນໍ້າໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ການຄຸ້ມຄອງບັນ​ດາຊອຟແວ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ;
  6. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາເຄື່ອງມືການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຕົວແບບຈໍາລອງອຸທົກກະສາດ, ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາ ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປະຈຳ;
  7. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການ    ພາຍໃຕ້ກອບສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງປີ 1995;
  8. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດ  ຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ປະກົດການລະເມີດຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
  9. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
  10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກອງ.


 


ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຄ້ານໍເພັດ

ຫົວໜ້າພະແນກ 

ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ


LAST_UPDATED2