English (United Kingdom)Lao
ກ່ຽວກັບກົມ
ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ PDF Print E-mail
Written by ພະແນກ ສັງລວມ, ກຄມຊ   
Tuesday, 19 September 2017 15:08

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນ ຫຍໍ້ວ່າ "ກຄມຊ" ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຖານະເທົ່າກົມ ແລະ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະນຳ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມ ຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ

Last Updated on Tuesday, 19 September 2017 09:59